top of page

GDPR/ DATA PROCESSING

Základní shrnutí zpracování osobních údajů:

Společnost Para Food, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Para Food s.r.o, se sídlem Revoluční 1083/10, 110 00, identifikační číslo: 07036558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293503 (dále jen „správce“).

 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Revoluční 1083/10, 110 00, Praha, adresa elektronické pošty info@para-food.com, telefon: 774 409 646.

 

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

 

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

 

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou  marketingové agentury spravující internetové reklamy, rozesílku newsletterů a analýzu dat.

 

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

The terms and conditions in the Czech language are declared as official, the English version has been enabled for informational purposes as it is a translation without legal, in case there is an error in the English version we do not responsible for it, since the valid terms of this contract are in Czech language.

GDPR/ DATA PROCESSING

Basic summary of personal data processing:
Para Food, s.r.o. carries out the processing of your personal data, as this is necessary to fulfill the contract with you regarding the sale of goods (or to take measures taken prior to the conclusion of such a contract),and further processing your personal data, which is necessary for the fulfillment of the public obligations of this company.

1. IDENTITY AND CONTACT DETAILS OF THE ADMINISTRATOR

1.1. The administrator of your personal data is Para Food s.r.o, registered office at Revoluční 1083/10, 110 00, identification number: 07036558, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, File 293503 (hereinafter referred to as the “Administrator”).

 

1.2. The administrator's contact details are as follows: delivery address Revoluční 1083/10, 110 00, Prague, e-mail address info@para-food.com, telephone: 774 409 646.

 

1.3. The controller did not appoint a Data Protection Officer.

 

2. LEGAL BASIS FOR PROCESSING PERSONAL DATA

2.1. The legal basis for the processing of your personal data is that it is necessary for:

 

2.1.1. performance of a contract between you and the administrator or for the performance of measures by the administrator prior to the conclusion of such a contract within the meaning of Article 6 (1) (a); (b) Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (the General Data Protection Regulation) ('the Regulation');

 

2.1.2. compliance with the legal obligations applicable to the AIFM within the meaning of Article 6 (1) (a); c) of the Regulation, namely the fulfillment of obligations imposed on the administrator by generally binding legal regulations, in particular Act No. 235/2004 Coll., on Value Added Tax, as amended, Act No. 586/1992 Coll., on Taxes and Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, as amended.

 

3. PURPOSE OF PERSONAL DATA PROCESSING

3.1. The purpose of processing your personal data is to perform a contract between you and the administrator, including delivery of goods and addressing the rights of liability for defects, or to take action by the administrator before entering into such a contract and the fulfillment of related public obligations by the administrator.

 

3.2. There is no automatic individual decision-making within the meaning of Article 22 of the Regulation.

 

4. TIME OF STORING PERSONAL DATA

4.1. Your personal data will be processed for the duration of the effects of the rights and obligations under the contract and for the period necessary for archiving purposes under the relevant generally binding legal regulations, but no longer than for the period stipulated by generally binding legal regulations.

 

5. OTHER RECIPIENTS OF PERSONAL DATA

5.1. Other recipients of your personal data will be forwarding companies and other persons involved in the delivery of goods or payments on the basis of a purchase contract, and persons providing technical services for the administrator related to the operation of the e-shop, including software operation and data storage. Other recipients of your personal data will be marketing agencies managing internet advertising, newsletter distribution and data analysis.

 

5.2. In addition, the recipients of your personal data processed for the purpose of fulfilling legal obligations may be the financial authorities or other competent authorities in cases where the administrators impose generally binding legal regulations.

 

5.3. The controller does not intend to transfer your personal data to a third country (outside the EU) or an international organization.

 

6. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT

6.1. Under the conditions set out in the Regulation, you have the right to request from the controller access to your personal data, the right to rectify or delete your personal data, or limit the processing thereof, the right to object to the processing of your personal data and the right to transfer your personal data.

 

6.2. If you believe that the processing of your personal data has violated or violates the Regulation, you have the right, inter alia, to file a complaint with the Supervisory Authority.

 

6.3. You are under no obligation to provide personal information. The provision of your personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the contract and without the provision of your personal data it is not possible to conclude the contract or fulfill it by the administrator.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • pinterest
bottom of page